శ్రీ సాయిబాబా జీవిత చరిత్రము Back   Home 
శ్రీ సాయి సచ్చరిత్రని ప్రచురించినది కేవలం దీనిని అందరికీ అందుబాటులోనికి తెచ్చే ఉద్దేశ్యం తో మాత్రమే. ఈ విధం గా దీనిని ప్రచురించటం పట్ల ఎవరికైనా అభ్యంతరాలు ఉంటే మాకు తెలియచేయగలరు.
శ్రీ సాయిబాబా జీవిత చరిత్రము
నిత్య పారాయణ గ్రంధము

రచయిత:
ప్రత్తి నారాయణరావు బి.ఏ.,బి.డి.
(శ్రీ సాయిబాబా ప్రచారకుడు)

Read Satcharitra in English

పారాయణ చేయు విధానం
ఉపోద్ఘాతము

ఈ అధ్యాయమునకు వెళ్ళండి...
1 వ అధ్యాయము 2 వ అధ్యాయము 3 వ అధ్యాయము 4 వ అధ్యాయము
5 వ అధ్యాయము 6 వ అధ్యాయము 7 వ అధ్యాయము 8 వ అధ్యాయము
9 వ అధ్యాయము 10 వ అధ్యాయము 11 వ అధ్యాయము 12 వ అధ్యాయము
13 వ అధ్యాయము 14 వ అధ్యాయము 15 వ అధ్యాయము 16, 17 వ అధ్యాయములు
18, 19 వ అధ్యాయములు 20 వ అధ్యాయము 21 వ అధ్యాయము 22 వ అధ్యాయము
23 వ అధ్యాయము 24 వ అధ్యాయము 25 వ అధ్యాయము 26 వ అధ్యాయము
27 వ అధ్యాయము 28 వ అధ్యాయము 29 వ అధ్యాయము 30 వ అధ్యాయము
31 వ అధ్యాయము 32 వ అధ్యాయము 33 వ అధ్యాయము 34 వ అధ్యాయము
35 వ అధ్యాయము 36 వ అధ్యాయము 37 వ అధ్యాయము 38 వ అధ్యాయము
39 వ అధ్యాయము 40 వ అధ్యాయము 41 వ అధ్యాయము 42 వ అధ్యాయము
43, 44 వ అధ్యాయములు 45 వ అధ్యాయము 46 వ అధ్యాయము 47 వ అధ్యాయము
48 వ అధ్యాయము 49 వ అధ్యాయము 50 వ అధ్యాయము 51 వ అధ్యాయము


విషయ సూచిక
DayWeek DayChapters to Read
1ThursdayIntroduction, 1-7 Chapters
2Friday8-15 Chapters
3Saturday16-22 Chapters
4Sunday23-30 Chapters
5Monday31-37 Chapters
6Tuesday38-44 Chapters
7Wednesday45-51 Chapters